Words that start with 'f' and contain 'a'


Pick out up to an enormous 5,926 words for words that start with 'f' and contain 'a'.

2 letter words

 • fa

3 letter words

 • fab
 • fac
 • fad
 • fae
 • fag
 • fay
 • fam
 • fan
 • faq
 • far
 • fas
 • fat
 • fax
 • ffa
 • fra

4 letter words

 • faba
 • face
 • facy
 • fack
 • fact
 • fade
 • fady
 • fado
 • fads
 • faff
 • fage
 • fags
 • fail
 • fain
 • fair
 • fays
 • fait
 • fake
 • faki
 • faky
 • fala
 • falk
 • fall
 • falx
 • fama
 • fame
 • famp
 • fana
 • fand
 • fane
 • fang
 • fany
 • fano
 • fans
 • fant
 • faon
 • fard
 • fare
 • farl
 • farm
 • faro
 • fart
 • fasc
 • fash
 • fass

5 letter words

 • faade
 • fabes
 • fable
 • faced
 • facer
 • faces
 • facet
 • facia
 • facie
 • facit
 • facks
 • facty
 • facto
 • facts
 • faddy
 • faded
 • faden
 • fader
 • fades
 • fadge
 • fadme
 • fados
 • faena
 • faery
 • faffy
 • fager
 • faggy
 • fagin
 • fagot
 • fagus
 • faham
 • fayal
 • fayed
 • fails
 • fains
 • faint
 • faire
 • fairy
 • fairm
 • fairs
 • faith
 • faits
 • faked
 • faker
 • fakes

6 letter words

 • faailk
 • fabian
 • fabled
 • fabler
 • fables
 • fabric
 • fabula
 • facade
 • facers
 • facete
 • facets
 • faceup
 • facial
 • facias
 • facier
 • facies
 • facile
 • facily
 • facing
 • facsim
 • factor
 • factum
 • facula
 • facund
 • faddle
 • faders
 • fadged
 • fadges
 • fading
 • faecal
 • faeces
 • faenas
 • faence
 • faenus
 • faerie
 • faeroe
 • faffle
 • fafnir
 • fagald
 • fagara
 • fagged
 • fagger
 • faggot
 • fagine
 • fagins

7 letter words

 • fabella
 • fablers
 • fabliau
 • fabling
 • fabraea
 • fabrics
 • fabrile
 • fabular
 • facadal
 • facaded
 • facades
 • facebar
 • facebow
 • faceman
 • faceoff
 • faceted
 • facette
 • facials
 • faciata
 • faciend
 • facient
 • faciest
 • facings
 • fackins
 • faconde
 • faconne
 • factful
 • factice
 • faction
 • factish
 • factive
 • factory
 • factors
 • factrix
 • factual
 • facture
 • faculae
 • facular
 • faculty
 • fadable
 • fadaise
 • faddier
 • fadding
 • faddish
 • faddism

8 letter words

 • fabaceae
 • fabiform
 • fabledom
 • fableist
 • fabliaux
 • fabrique
 • fabronia
 • fabulate
 • fabulist
 • fabulize
 • fabulous
 • faburden
 • faceable
 • facedown
 • faceless
 • facelift
 • facemark
 • facetely
 • facetiae
 • faceting
 • facetted
 • facewise
 • facework
 • facially
 • faciends
 • facilely
 • facility
 • facingly
 • fackings
 • factable
 • factions
 • factious
 • factored
 • factotum
 • factures
 • faculous
 • faddiest
 • faddisms
 • faddists
 • fadeaway
 • fadeless
 • fadingly
 • faeroese
 • fagaceae
 • faggoted

9 letter words

 • fabaceous
 • fabianism
 • fabianist
 • fableland
 • fabricant
 • fabricate
 • fabrikoid
 • fabulists
 • facebread
 • facecloth
 • facelifts
 • facellite
 • facemaker
 • facepiece
 • faceplate
 • facetious
 • facetting
 • faciation
 • faciendum
 • facsimile
 • facticide
 • facticity
 • factional
 • factitial
 • factitive
 • factitude
 • factorage
 • factordom
 • factoress
 • factorial
 • factories
 • factoring
 • factorist
 • factorize
 • factotums
 • factually
 • facultate
 • facultied
 • faculties
 • facultize
 • facundity
 • faddiness
 • faddishly
 • fadeaways
 • fadedness

10 letter words

 • fablemaker
 • fabricable
 • fabricated
 • fabricates
 • fabricator
 • fabulosity
 • fabulously
 • faceharden
 • facemaking
 • facesaving
 • faceteness
 • facileness
 • facilitate
 • facilities
 • facinorous
 • fackeltanz
 • facsimiled
 • facsimiles
 • factabling
 • factfinder
 • factionary
 • factionate
 • factioneer
 • factionism
 • factionist
 • factiously
 • factitious
 • factorable
 • factorials
 • factorized
 • factorship
 • factualism
 • factualist
 • factuality
 • faculative
 • fadednyess
 • fadelessly
 • fadingness
 • fadmongery
 • faeculence
 • fafaronade
 • fagopyrism
 • fahlunitte
 • fahrenheit
 • fahrenhett

11 letter words

 • fablemonger
 • fabricating
 • fabrication
 • fabricative
 • fabricators
 • fabricature
 • facetiation
 • facetiously
 • facilitated
 • facilitates
 • facilitator
 • facioplegia
 • facsimiling
 • facsimilist
 • facsimilize
 • factionally
 • factitively
 • factorially
 • factorylike
 • factoryship
 • factorizing
 • factualness
 • facultative
 • faddishness
 • failingness
 • fainaiguing
 • faineantise
 • faineantism
 • fairgrounds
 • fairishness
 • faithbreach
 • faithlessly
 • faithworthy
 • falcinellus
 • falconiform
 • falcunculus
 • fallalishly
 • fallibilism
 • fallibilist
 • fallibility
 • falsifiable
 • falsificate
 • falstaffian
 • falteringly
 • familiarise

12 letter words

 • fabrications
 • fabricatress
 • fabroniaceae
 • fabulousness
 • facelessness
 • facilitating
 • facilitation
 • facilitative
 • faciolingual
 • facsimileing
 • factionalism
 • factionalist
 • factionaries
 • factiousness
 • factitiously
 • factualistic
 • fadmongering
 • fagopyrismus
 • fainthearted
 • faintishness
 • fairfieldite
 • fairyologist
 • faithbreaker
 • faithfulness
 • fallaciously
 • fallibleness
 • falsehearted
 • falsificator
 • famelessness
 • familiarised
 • familiariser
 • familiarized
 • familiarizer
 • familiarizes
 • familiarness
 • familistical
 • fanaticising
 • fanaticizing
 • fancifulness
 • fanglomerate
 • fangotherapy
 • fantasticate
 • fantasticism
 • faradisation
 • faradization

13 letter words

 • fabricational
 • facetiousness
 • facilitations
 • faciobrachial
 • faciocervical
 • factionistism
 • factorability
 • factorization
 • facultatively
 • faithlessness
 • falconiformes
 • falsification
 • familiarising
 • familiarities
 • familiarizing
 • fanaticalness
 • fanfaronading
 • fantasmagoria
 • fantasmagoric
 • fantastically
 • fantasticness
 • faradonervous
 • farinaceously
 • farkleberries
 • farreachingly
 • farseeingness
 • fasciculately
 • fasciculation
 • fascinatingly
 • fascistically
 • fashionmonger
 • fatheadedness
 • fatherlandish
 • faticableness
 • fatigableness
 • fatiguability
 • fatuitousness
 • faultlessness
 • faunistically
 • favorableness
 • feasibilities
 • featherbedded
 • featherheaded
 • feathermonger
 • featherstitch

14 letter words

 • fablemongering
 • facinorousness
 • factitiousness
 • factorizations
 • faintheartedly
 • fallaciousness
 • falseheartedly
 • falsifiability
 • falsifications
 • fantasticality
 • fantastication
 • faradomuscular
 • farfetchedness
 • farsightedness
 • fascintatingly
 • fasciolariidae
 • fascistization
 • fashionability
 • fashionmonging
 • fastidiousness
 • fatalistically
 • fatherlessness
 • fathomableness
 • fathomlessness
 • favourableness
 • featherbedding
 • featherbrained
 • featherweights
 • federalisation
 • federalization
 • feldspathoidal
 • felsosphaerite
 • femororotulian
 • fermentability
 • fermentatively
 • ferrimagnetism
 • ferriprussiate
 • ferrogoslarite
 • ferromagnesian
 • ferromagnetism
 • ferromanganese
 • ferroprussiate
 • fertilizations
 • feudovassalism
 • fibrinoplastic

15 letter words

 • faithworthiness
 • familiarisation
 • familiarisingly
 • familiarization
 • familiarizingly
 • fantasticalness
 • faradopalpation
 • fashionableness
 • fatiguabilities
 • featherlessness
 • featurelessness
 • federalizations
 • feebleheartedly
 • femorococcygeal
 • femoropopliteal
 • ferricyanhydric
 • ferrocyanhydric
 • fertilisability
 • fertilisational
 • fertilizability
 • fertilizational
 • fiatconfirmatio
 • fibrinocellular
 • fibrocalcareous
 • fibrointestinal
 • fibrolipomatous
 • fibromembranous
 • fibroreticulate
 • fibulocalcaneal
 • fideicommissary
 • filamentiferous
 • fissidentaceous
 • fissiparousness
 • flabellifoliate
 • flacourtiaceous
 • flagellariaceae
 • flirtatiousness
 • floriculturally
 • fluorophosphate
 • foliobranchiate
 • foreappointment
 • foreimagination
 • foreordainments
 • forepredicament
 • forepreparation

16 letter words

 • faintheartedness
 • falseheartedness
 • familiarizations
 • fascisticization
 • featherstitching
 • feldspathization
 • fermentativeness
 • ferrihydrocyanic
 • ferrohydrocyanic
 • ferromagneticism
 • fibrinogenically
 • fibrocrystalline
 • fibroenchondroma
 • fibrohemorrhagic
 • fibroligamentous
 • fibromyxosarcoma
 • fictionalization
 • flabbergastation
 • flabbergastingly
 • flagellariaceous
 • flexographically
 • fluidacetextract
 • fluoroscopically
 • fluviolacustrine
 • foreannouncement
 • foreknowableness
 • foretellableness
 • forisfamiliation
 • frankheartedness
 • frontosphenoidal
 • fundamentalistic

17 letter words

 • fantasmagorically
 • feebleheartedness
 • ferrimagnetically
 • ferroelectrically
 • fibrinoalbuminous
 • fibrochondrosteal
 • fibropericarditis
 • fideicommissaries
 • fluvioterrestrial
 • foredetermination
 • fractionalization

18 letter words

 • fibrocartilaginous
 • fideicommissumissa
 • foundationlessness

19 letter words

 • facioscapulohumeral
 • faradocontractility

23 letter words

 • formaldehydesulphoxylic

24 letter words

 • formaldehydesulphoxylate

In total, how many words are available using the combination requested?
There are up to 5,926 words.

Is there any word on this page that stands out as the most common?
According to our records, the most common word that start with 'f' and include 'a' is 'face'.

What is the best score you could get in Scrabble using this list of words starting with 'f' that contain 'a'?
Since there are a vast 5,926 entries, we would suggest choosing 'fuzzball' which scores 31 points in total.

What is an interesting word from this list?
The most notable word based on expert analysis is 'flatlong'. The accepted definition of 'flatlong' is as follows: "; 115), adv. With the flat side downward; not edgewise. Shak.".

How many letters does the largest word on this list consist of?
There are 24 characters in the word 'formaldehydesulphoxylate', making it the largest word Dictionarypedia has.