Words that contain 'r' and end in 'a'


This is a popular word choice, so much in fact that there are exactly 7,841 entries to pick from. Have fun for the next hour!

2 letter words

 • ra

3 letter words

 • ara
 • bra
 • era
 • fra
 • gra
 • ira
 • kra
 • ora
 • rea
 • rha
 • ria
 • rya
 • rua
 • tra
 • ura

4 letter words

 • agra
 • aira
 • akra
 • amra
 • arba
 • arca
 • area
 • aria
 • arya
 • arna
 • aura
 • bara
 • bora
 • bura
 • cara
 • cera
 • cora
 • crea
 • cura
 • dora
 • dura
 • eyra
 • eria
 • erma
 • ezra
 • fora
 • gara
 • gora
 • hera
 • hora
 • hura
 • ikra
 • irma
 • jara
 • jura
 • kora
 • krna
 • lira
 • lyra
 • lora
 • lura
 • mara
 • mira
 • myra
 • mora

5 letter words

 • abura
 • acara
 • accra
 • acroa
 • afara
 • agora
 • agria
 • agura
 • ahura
 • amara
 • amora
 • antra
 • anura
 • aorta
 • aphra
 • araba
 • araca
 • arara
 • araua
 • arawa
 • ardea
 • areca
 • arena
 • aroma
 • arrha
 • artha
 • arupa
 • arusa
 • atria
 • avera
 • bajra
 • bakra
 • barba
 • baria
 • barra
 • bawra
 • beira
 • besra
 • bhara
 • birma
 • braca
 • brava
 • braza
 • breba
 • breva

6 letter words

 • aberia
 • abobra
 • abroma
 • acerra
 • achira
 • acorea
 • acoria
 • acrita
 • adhara
 • africa
 • agyria
 • aguara
 • aimara
 • aymara
 • akaroa
 • akhara
 • alaria
 • alerta
 • almira
 • alruna
 • aludra
 • amarna
 • amorua
 • amrita
 • amurca
 • anarya
 • ancora
 • andhra
 • andira
 • andrea
 • andria
 • angara
 • angora
 • ankara
 • anogra
 • anoura
 • antara
 • anuria
 • aperea
 • aporia
 • aptera
 • arabia
 • aralia
 • aranea
 • aranga

7 letter words

 • abdaria
 • abronia
 • abrosia
 • acardia
 • acarida
 • acarina
 • acerata
 • acerola
 • acharya
 • achroma
 • acrania
 • acrasia
 • acratia
 • acrisia
 • acroama
 • acromia
 • adermia
 • adharma
 • adriana
 • adversa
 • aeraria
 • aerobia
 • afrasia
 • afresca
 • agarita
 • agouara
 • agrania
 • agrapha
 • agraria
 • ahurewa
 • alberca
 • alberta
 • albruna
 • alchera
 • alfarga
 • alforja
 • alfreda
 • algebra
 • algeria
 • almagra
 • ambrica
 • america
 • ametria
 • amlacra
 • amorosa

8 letter words

 • abrachia
 • abrocoma
 • absaroka
 • acaridea
 • acheiria
 • achromia
 • aciduria
 • acrasida
 • acredula
 • acrocera
 • acropora
 • adhafera
 • adularia
 • africana
 • afrogaea
 • agerasia
 • agraphia
 • agrionia
 • agrypnia
 • agromyza
 • ahamkara
 • ahankara
 • ayurveda
 • akrteria
 • albacora
 • alborada
 • algaroba
 • algerita
 • alhambra
 • allergia
 • alliaria
 • altamira
 • amargosa
 • amberina
 • ambrosia
 • amyluria
 • amiranha
 • amorphia
 • anamirta
 • anandria
 • anaphora
 • anasarca
 • ancerata
 • andiroba
 • andoroba

9 letter words

 • acholuria
 • achordata
 • achropsia
 • acraspeda
 • acroamata
 • acrocomia
 • acrodynia
 • acromania
 • acromimia
 • acronycta
 • acropodia
 • acrosarca
 • acroteria
 • acrotreta
 • adiaphora
 • aggregata
 • agrimonia
 • agromania
 • airphobia
 • akroteria
 • alabastra
 • albertina
 • albinuria
 • alcantara
 • alcarraza
 • alchornea
 • aldhafara
 • aldhafera
 • alectoria
 • aleochara
 • alexandra
 • alfilaria
 • alfileria
 • algarroba
 • alipteria
 • alpargata
 • alpujarra
 • ambarella
 • ambulacra
 • americana
 • ametropia
 • amoreuxia
 • anaberoga
 • anaerobia
 • anaphoria

10 letter words

 • abecedaria
 • ablepharia
 • acantharia
 • acatharsia
 • acetylurea
 • acetonuria
 • achromasia
 • acinetaria
 • acquirenda
 • acroataxia
 • acromicria
 • acrophobia
 • acrostolia
 • actiniaria
 • adelarthra
 • adenophora
 • adiposuria
 • adversaria
 • aegicrania
 • aeluroidea
 • aerenchyma
 • aerocamera
 • aerodontia
 • aerophagia
 • aerophilia
 • aerophobia
 • afrormosia
 • agoramania
 • agrostemma
 • ailuroidea
 • ailuropoda
 • alcaiceria
 • alcheringa
 • alcyonaria
 • aldrovanda
 • alexandria
 • aliptteria
 • allochiria
 • allotheria
 • alternaria
 • amenorrhea
 • amyxorrhea
 • ammoniuria
 • amniorrhea
 • amorphozoa

11 letter words

 • abracadabra
 • abranchiata
 • acalyptrata
 • acarophobia
 • accordatura
 • achloropsia
 • acidanthera
 • acocanthera
 • acrodactyla
 • acromegalia
 • acrorrheuma
 • adelochorda
 • adenanthera
 • adenodermia
 • aegagropila
 • agyrophobia
 • agoraphobia
 • agrammatica
 • ailuromania
 • albuminuria
 • albumosuria
 • alcoholuria
 • alexandrina
 • alfilerilla
 • alkalinuria
 • allocheiria
 • allotriuria
 • alloxuremia
 • ambulatoria
 • amenorrhoea
 • amyotrophia
 • amyxorrhoea
 • amphicarpia
 • amphicrania
 • amphidromia
 • amphimorula
 • amphipleura
 • amphitricha
 • anastrophia
 • andrewartha
 • androclinia
 • androlepsia
 • androphobia
 • anerethisia
 • angeronalia

12 letter words

 • acaridomatia
 • acarocecidia
 • acciaccatura
 • acerbophobia
 • acetabularia
 • achlorhydria
 • achromatopia
 • achromaturia
 • achromoderma
 • acroasphyxia
 • acrocephalia
 • acroesthesia
 • acromelalgia
 • acromyotonia
 • acroterteria
 • actinotrocha
 • adenofibroma
 • adenosarcoma
 • adipofibroma
 • aelurophobia
 • aerobranchia
 • ailurophilia
 • ailurophobia
 • alcaptonuria
 • algarrobilla
 • alkaptonuria
 • allorhythmia
 • allorrhyhmia
 • alloxuraemia
 • alstroemeria
 • americomania
 • amphicarpaea
 • amphigastria
 • anaphrodisia
 • anapterygota
 • anarthropoda
 • ancraophobia
 • angiofibroma
 • angiorrhagia
 • angiosarcoma
 • anisochromia
 • antarctogaea
 • antepirrhema
 • anthypophora
 • anthracaemia

13 letter words

 • achromatopsia
 • acroaesthesia
 • acrothoracica
 • actiniomorpha
 • aeolharmonica
 • aerodontalgia
 • aeroperitonia
 • agastroneuria
 • agrammaphasia
 • albuminaturia
 • albuminorrhea
 • allantoinuria
 • allylthiourea
 • alloeostropha
 • alternanthera
 • aminoaciduria
 • amphigastrula
 • amphiphithyra
 • androclclinia
 • angiokeratoma
 • anhydromyelia
 • anisometropia
 • ankyloproctia
 • ankylorrhinia
 • ankylurethria
 • antihypophora
 • antiserumsera
 • aporobranchia
 • apterygogenea
 • arachnephobia
 • archencephala
 • archespsporia
 • archiannelida
 • archiblastoma
 • archiblastula
 • archigastrula
 • arteriectasia
 • arteriectopia
 • arterioarctia
 • arterioplania
 • arthresthesia
 • arthroempyema
 • arthrorrhagia
 • artophophoria
 • ascothoracica

14 letter words

 • achondroplasia
 • achromotrichia
 • acleistocardia
 • acroanesthesia
 • actinobranchia
 • adenocarcinoma
 • adenochondroma
 • adenosarcomata
 • agrammatologia
 • aischrolatreia
 • allotriodontia
 • allotriophagia
 • amphithurthura
 • angiochondroma
 • anthropomorpha
 • anthropopathia
 • anthropophobia
 • antidiphtheria
 • antiparabemata
 • appendicularia
 • archaeostomata
 • architectonica
 • arteriomalacia
 • arteriorrhagia
 • arthrobranchia
 • arthrosterigma
 • aspidobranchia
 • autarchoglossa
 • bacteriophagia
 • bacteriophobia
 • balneotherapia
 • basommatophora
 • batrachophidia
 • batrachophobia
 • blastophthoria
 • blepharoplegia
 • brachydactylia
 • brachymetropia
 • brachiorrheuma
 • branchiobdella
 • branchiosauria
 • bromomenorrhea
 • bronchorrhagia
 • carcinosarcoma
 • cardiemphraxia

15 letter words

 • achroiocythemia
 • achromatophilia
 • acroparesthesia
 • acroscleroderma
 • adenomyofibroma
 • aerenterectasia
 • aerodermectasia
 • afibrinogenemia
 • amphidiscophora
 • androphonomania
 • anerythroplasia
 • angiohypertonia
 • angiomyosarcoma
 • aphrodisiomania
 • aporobranchiata
 • arthrocarcinoma
 • arthroneuralgia
 • azygobranchiata
 • bacillariophyta
 • blepharoadenoma
 • blepharomelasma
 • brachyphalangia
 • capillarectasia
 • carbohydraturia
 • cardianesthesia
 • cardiodysneuria
 • cephalochordata
 • cholesterinemia
 • cholesterinuria
 • cholesterolemia
 • cholesteroluria
 • chondroblastoma
 • choriocarcinoma
 • chromatodysopia
 • counterguerilla
 • crymoanesthesia
 • crystallophobia
 • dacryoadenalgia
 • dacryocystalgia
 • dacryohemorrhea
 • dermobranchiata
 • dyschromatopsia
 • dysmorphophobia
 • dorsibranchiata
 • dorsobranchiata

16 letter words

 • achroiocythaemia
 • adelarthrosomata
 • adenocarcinomata
 • adenomyxosarcoma
 • aeroenterectasia
 • albuminurophobia
 • aspidobranchiata
 • blepharemphysema
 • blepharoatheroma
 • blepharocoloboma
 • blepharopyorrhea
 • blepharosynechia
 • bromidrosiphobia
 • bronchopneumonia
 • caducibranchiata
 • carcinosarcomata
 • cardiomyomalacia
 • chondrocarcinoma
 • chondrosarcomata
 • choristoblastoma
 • cystadenosarcoma
 • clavicythetheria
 • colpohyperplasia
 • coprostasophobia
 • counterguerrilla
 • cryptobranchiata
 • dacryoblenorrhea
 • dermatosiophobia
 • diphenylthiourea
 • encephalorrhagia
 • erotographomania
 • fibroenchondroma
 • fibromyxosarcoma
 • gastroenteralgia
 • gastrohydrorrhea
 • gastroperiodynia
 • gastrosuccorrhea
 • hemichromatopsia
 • hemineurasthenia
 • hydrophobophobia
 • hyperadrenalemia
 • hypercalcinaemia
 • hyperchlorhydria
 • hypercryesthesia
 • hypohydrochloria

17 letter words

 • adenohypersthenia
 • balanoblennorrhea
 • blepharocarcinoma
 • blepharodyschroia
 • blepharophthalmia
 • bradyteleocinesia
 • branchiopulmonata
 • cardiodysesthesia
 • cephalobranchiata
 • chondrodystrophia
 • choriocarcinomata
 • chorioepithelioma
 • counterpropaganda
 • craniopharyngioma
 • electroanesthesia
 • erythremomelalgia
 • eulamellibranchia
 • gastroblennorrhea
 • gastrohyperneuria
 • ginglymoarthrodia
 • hemiachromatopsia
 • hemihyperesthesia
 • hemiparanesthesia
 • hyperacidaminuria
 • hypercarbamidemia
 • hypercryaesthesia
 • hypereosinophilia
 • hypergeusesthesia
 • hyperphosphatemia
 • hyperphospheremia
 • hyperthermalgesia
 • hyperthrombinemia
 • hypocholesteremia
 • kakorraphiaphobia
 • lamellibranchiata
 • lymphangiofibroma
 • lymphangiosarcoma
 • lymphogranulomata
 • macroglobulinemia
 • marsipobranchiata
 • methemoglobinuria
 • microthelyphonida
 • myohemoglobinuria
 • molybdocardialgia
 • nucleoalbuminuria

18 letter words

 • adenoliomyofibroma
 • anencephalotrophia
 • autopsychorhythmia
 • bathyhyperesthesia
 • bronchoblennorrhea
 • bronchohemorrhagia
 • chondromyxosarcoma
 • chorionepithelioma
 • dermatopathophobia
 • diethylmalonylurea
 • hyperaminoacidemia
 • hypercholesteremia
 • hypercholesterolia
 • hyperglycorrhachia
 • hyperthermesthesia
 • myxochondrosarcoma
 • neuroleptanalgesia
 • ophthalmocarcinoma
 • phlebarteriectasia
 • polychromatophilia
 • pteridospermaphyta
 • sarcoenchondromata
 • trachelectomopexia
 • urethroblennorrhea

19 letter words

 • adenochondrosarcoma
 • blepharoblennorrhea
 • chondroendothelioma
 • chorioepitheliomata
 • eulamellibranchiata
 • gastroalbuminorrhea
 • hematoporphyrinuria
 • hyperepinephrinemia
 • hyperhemoglobinemia
 • hypocholesterinemia
 • hypocholesterolemia
 • hysteroneurasthenia
 • neuroleptoanalgesia
 • odontohyperesthesia
 • osteochondrofibroma
 • osteochondrosarcoma
 • otohemineurasthenia
 • pseudochromesthesia
 • salpingostenochoria
 • thermohyperesthesia

20 letter words

 • hypercholesterinemia
 • hypercholesterolemia
 • ophthalmoblennorrhea
 • saccharogalactorrhea

21 letter words

 • historicophilosophica
 • pseudolamellibranchia

22 letter words

 • dacryocystoblennorrhea
 • phenylethylmalonylurea
 • prorhipidoglossomorpha

23 letter words

 • pseudolamellibranchiata

How many letters are in the longest word from this list?
Try 'pseudolamellibranchiata', which consists of 23 characters.

What is the most popular word that has 'r' in and ends with 'a' in the dictionary?
The most well-known word for your request is 'para'.

In Scrabble, what is the highest possible score possible from words containing 'r' and ending with 'a'?
Considering the wide range of words from which to select, it's best to go for 'carrozza' which scores 28 points in total.

What's an unusual word from all the word combinations available ?
'Foutra' is certainly the most unusual word in our list of words that have 'r' in and end with 'a'. According to the English dictionary, 'foutra' means "A fig; -- a word of contempt. [Obs.] A foutra for the world and wordlings base! Shak.".

How many viable words are possible to put together using the combination specified?
From this page of words that have 'r' in and end with 'a', there are 7,841 amazing combinations which can be selected.