Words that include 'eus'


This is a popular word choice, so much in fact there exists exactly 346 entries to choose from. Enjoy!

4 letter words

 • deus
 • feus
 • zeus

5 letter words

 • emeus
 • epeus
 • eusol
 • ileus
 • lieus
 • meuse
 • reuse

6 letter words

 • adieus
 • aeneus
 • alveus
 • atreus
 • aureus
 • boreus
 • cereus
 • coleus
 • culeus
 • cuneus
 • deusan
 • galeus
 • gnaeus
 • nomeus
 • pareus
 • peleus
 • pileus
 • reused
 • reuses
 • smeuse
 • soleus
 • tereus
 • tydeus
 • uraeus
 • urceus

7 letter words

 • abigeus
 • aculeus
 • ageusia
 • ageusic
 • agyieus
 • alpheus
 • antaeus
 • archeus
 • balteus
 • calceus
 • cepheus
 • chateus
 • choreus
 • clipeus
 • clypeus
 • croceus
 • crureus
 • diseuse
 • euscaro
 • euskara
 • euskera
 • eustace
 • eustacy
 • eustele
 • eustyle
 • fameuse
 • flneuse
 • foreuse
 • fumeuse
 • gluteus
 • hekteus
 • ileuses
 • laqueus
 • lenaeus
 • lynceus
 • malleus
 • milieus
 • musaeus
 • neustic
 • neuston
 • nucleus
 • orpheus
 • perseus
 • phyteus
 • pilleus

8 letter words

 • ageustia
 • anconeus
 • apneusis
 • archaeus
 • asmodeus
 • baltheus
 • basileus
 • batteuse
 • berceuse
 • boudeuse
 • briareus
 • caduceus
 • causeuse
 • celeusma
 • cereuses
 • coleuses
 • corineus
 • couveuse
 • danseuse
 • dipneust
 • diseuses
 • dormeuse
 • dromaeus
 • eleusine
 • equuleus
 • eusebian
 • euskaric
 • eustatic
 • eusteles
 • eusuchia
 • farceuse
 • fumeuses
 • icosteus
 • jitneuse
 • macareus
 • masseuse
 • morpheus
 • neustons
 • odysseus
 • peroneus
 • pleuston
 • portheus
 • purlieus
 • rapaceus
 • reusable

9 letter words

 • apneustic
 • baigneuse
 • balayeuse
 • berceuses
 • calcaneus
 • causeuses
 • chanteuse
 • charmeuse
 • coccygeus
 • coiffeuse
 • danseuses
 • danseusse
 • debiteuse
 • dipneusti
 • dompteuse
 • eleusinia
 • erinaceus
 • euskaldun
 • euskarian
 • euspongia
 • eustacies
 • eusuchian
 • farceuses
 • hymenaeus
 • homosteus
 • idomeneus
 • masseuses
 • neustonic
 • neustrian
 • nucleuses
 • oxygeusia
 • pectineus
 • pelopaeus
 • pleustons
 • pluteuses
 • popliteus
 • poudreuse
 • precieuse
 • precuneus
 • priedieus
 • reuseable
 • siffleuse
 • synneusis
 • smintheus
 • streusels

10 letter words

 • archiereus
 • baigneuses
 • betelgeuse
 • cacogeusia
 • caqueteuse
 • chanteuses
 • chartreuse
 • chauffeuse
 • coccosteus
 • coiffeuses
 • conocuneus
 • coryphaeus
 • deltoideus
 • dipneustal
 • divorceuse
 • eleusinian
 • eleusinion
 • erechtheus
 • eurystheus
 • euselachii
 • eusynchite
 • eustachian
 • eustachium
 • eustathian
 • hemigeusia
 • hylocereus
 • hypogeusia
 • maccabaeus
 • mammonteus
 • massageuse
 • odocoileus
 • parageusia
 • parageusic
 • parageusis
 • petroleuse
 • pilocereus
 • pleustonic
 • poudreuses
 • praecuneus
 • prometheus
 • pronucleus
 • prosneusis
 • religieuse
 • reusabness
 • scarabaeus

11 letter words

 • accoucheuse
 • amblygeusia
 • amphipneust
 • cacqueteuse
 • caqueteuses
 • chauffeuses
 • emphyteusis
 • enchytraeus
 • eustomatous
 • hemiageusia
 • hypergeusia
 • interosseus
 • lepidosteus
 • lepisosteus
 • meganucleus
 • oligotokeus
 • palmicoleus
 • paranucleus
 • pasticheuse
 • raconteuses
 • religieuses
 • rentrayeuse
 • reusability
 • reuseabness
 • rhomboideus
 • theopneusty
 • therapeuses
 • therapeusis
 • virgouleuse

12 letter words

 • accoucheuses
 • adenophoreus
 • adiapneustia
 • aeropleustic
 • amphinucleus
 • amphipneusta
 • atroceruleus
 • baccalaureus
 • bondieuserie
 • cacqueteuses
 • cheirogaleus
 • echinocereus
 • enteropneust
 • epistropheus
 • eustatically
 • gasterosteus
 • haemoproteus
 • hemiageustia
 • hypergeustia
 • holopneustic
 • hoplophoneus
 • justinianeus
 • macronucleus
 • metapneustic
 • micronucleus
 • mylohyoideus
 • mitrailleuse
 • ophiopluteus
 • pasticheuses
 • peripneustic
 • pseudogeusia
 • reusableness
 • scarabaeuses
 • selenicereus
 • subnucleuses
 • theopneusted
 • theopneustia
 • theopneustic

13 letter words

 • acanthocereus
 • amphipneustic
 • atrocoeruleus
 • centronucleus
 • cephalocereus
 • enteropneusta
 • entrepreneuse
 • eusporangiate
 • iliococcygeus
 • kinetonucleus
 • parthenopaeus
 • pseudogeustia
 • reuseableness
 • stylohyoideus
 • trophonucleus

14 letter words

 • enteropneustal
 • enteropneustan
 • entrepreneuses
 • eusthenopteron
 • lemaireocereus
 • masculonucleus
 • proceleusmatic
 • rectococcygeus
 • sacrococcygeus
 • streuselkuchen

15 letter words

 • clavodeltoideus
 • hierogrammateus
 • pharyngopneusta
 • salpingomalleus
 • stylopharyngeus

16 letter words

 • branchiopneustic
 • glossopharyngeus
 • palatopharyngeus
 • pharyngopneustal

17 letter words

 • chondropharyngeus
 • hypergeusesthesia
 • thyroarytenoideus

18 letter words

 • salpingopharyngeus
 • thyreoarytenoideus

22 letter words

 • sternocleidomastoideus

What is the highest scoring word in Scrabble with the requested combination ?
Given there are tons of words from which to select, you'll want to select 'equuleus' which scores 17 points in total.

What is the most popular word on this page?
A popular word for the combination you requested is 'nucleus'.

How many words are available using these specific combinations of letters?
Overall, you can choose from up to 346 words.

What is a peculiar word from all the word combos possible on this page?
One of the most peculiar words from this list is 'trinucleus'. The dictionary defines it as "A genus of Lower Silurian trilobites in which the glabella and cheeks form three rounded elevations on the head.".

How many characters are in the longest word on this page?
The largest word on this page is 'sternocleidomastoideus', made up of 22 letters