Words that include 'eus'


You are certain to discover the perfect words that include 'eus', since there are more than 100 words available!

4 letter words with 'eus' in them

 • deus
 • feus
 • zeus

5 letter words with 'eus' in them

 • emeus
 • epeus
 • eusol
 • ileus
 • lieus
 • meuse
 • reuse

6 letter words with 'eus' in them

 • adieus
 • aeneus
 • alveus
 • atreus
 • aureus
 • boreus
 • cereus
 • coleus
 • culeus
 • cuneus
 • deusan
 • galeus
 • gnaeus
 • nomeus
 • pareus
 • peleus
 • pileus
 • reused
 • reuses
 • smeuse
 • soleus
 • tereus
 • tydeus
 • uraeus
 • urceus

7 letter words with 'eus' in them

 • abigeus
 • aculeus
 • ageusia
 • ageusic
 • agyieus
 • alpheus
 • antaeus
 • archeus
 • balteus
 • calceus
 • cepheus
 • chateus
 • choreus
 • clipeus
 • clypeus
 • croceus
 • crureus
 • diseuse
 • euscaro
 • euskara
 • euskera
 • eustace
 • eustacy
 • eustele
 • eustyle
 • fameuse
 • flneuse
 • foreuse
 • fumeuse
 • gluteus
 • hekteus
 • ileuses
 • laqueus
 • lenaeus
 • lynceus
 • malleus
 • milieus
 • musaeus
 • neustic
 • neuston
 • nucleus
 • orpheus
 • perseus
 • phyteus
 • pilleus

8 letter words with 'eus' in them

 • ageustia
 • anconeus
 • apneusis
 • archaeus
 • asmodeus
 • baltheus
 • basileus
 • batteuse
 • berceuse
 • boudeuse
 • briareus
 • caduceus
 • causeuse
 • celeusma
 • cereuses
 • coleuses
 • corineus
 • couveuse
 • danseuse
 • dipneust
 • diseuses
 • dormeuse
 • dromaeus
 • eleusine
 • equuleus
 • eusebian
 • euskaric
 • eustatic
 • eusteles
 • eusuchia
 • farceuse
 • fumeuses
 • icosteus
 • jitneuse
 • macareus
 • masseuse
 • morpheus
 • neustons
 • odysseus
 • peroneus
 • pleuston
 • portheus
 • purlieus
 • rapaceus
 • reusable

9 letter words with 'eus' in them

 • apneustic
 • baigneuse
 • balayeuse
 • berceuses
 • calcaneus
 • causeuses
 • chanteuse
 • charmeuse
 • coccygeus
 • coiffeuse
 • danseuses
 • danseusse
 • debiteuse
 • dipneusti
 • dompteuse
 • eleusinia
 • erinaceus
 • euskaldun
 • euskarian
 • euspongia
 • eustacies
 • eusuchian
 • farceuses
 • hymenaeus
 • homosteus
 • idomeneus
 • masseuses
 • neustonic
 • neustrian
 • nucleuses
 • oxygeusia
 • pectineus
 • pelopaeus
 • pleustons
 • pluteuses
 • popliteus
 • poudreuse
 • precieuse
 • precuneus
 • priedieus
 • reuseable
 • siffleuse
 • synneusis
 • smintheus
 • streusels

10 letter words with 'eus' in them

 • archiereus
 • baigneuses
 • betelgeuse
 • cacogeusia
 • caqueteuse
 • chanteuses
 • chartreuse
 • chauffeuse
 • coccosteus
 • coiffeuses
 • conocuneus
 • coryphaeus
 • deltoideus
 • dipneustal
 • divorceuse
 • eleusinian
 • eleusinion
 • erechtheus
 • eurystheus
 • euselachii
 • eusynchite
 • eustachian
 • eustachium
 • eustathian
 • hemigeusia
 • hylocereus
 • hypogeusia
 • maccabaeus
 • mammonteus
 • massageuse
 • odocoileus
 • parageusia
 • parageusic
 • parageusis
 • petroleuse
 • pilocereus
 • pleustonic
 • poudreuses
 • praecuneus
 • prometheus
 • pronucleus
 • prosneusis
 • religieuse
 • reusabness
 • scarabaeus

11 letter words with 'eus' in them

 • accoucheuse
 • amblygeusia
 • amphipneust
 • cacqueteuse
 • caqueteuses
 • chauffeuses
 • emphyteusis
 • enchytraeus
 • eustomatous
 • hemiageusia
 • hypergeusia
 • interosseus
 • lepidosteus
 • lepisosteus
 • meganucleus
 • oligotokeus
 • palmicoleus
 • paranucleus
 • pasticheuse
 • raconteuses
 • religieuses
 • rentrayeuse
 • reusability
 • reuseabness
 • rhomboideus
 • theopneusty
 • therapeuses
 • therapeusis
 • virgouleuse

12 letter words with 'eus' in them

 • accoucheuses
 • adenophoreus
 • adiapneustia
 • aeropleustic
 • amphinucleus
 • amphipneusta
 • atroceruleus
 • baccalaureus
 • bondieuserie
 • cacqueteuses
 • cheirogaleus
 • echinocereus
 • enteropneust
 • epistropheus
 • eustatically
 • gasterosteus
 • haemoproteus
 • hemiageustia
 • hypergeustia
 • holopneustic
 • hoplophoneus
 • justinianeus
 • macronucleus
 • metapneustic
 • micronucleus
 • mylohyoideus
 • mitrailleuse
 • ophiopluteus
 • pasticheuses
 • peripneustic
 • pseudogeusia
 • reusableness
 • scarabaeuses
 • selenicereus
 • subnucleuses
 • theopneusted
 • theopneustia
 • theopneustic

13 letter words with 'eus' in them

 • acanthocereus
 • amphipneustic
 • atrocoeruleus
 • centronucleus
 • cephalocereus
 • enteropneusta
 • entrepreneuse
 • eusporangiate
 • iliococcygeus
 • kinetonucleus
 • parthenopaeus
 • pseudogeustia
 • reuseableness
 • stylohyoideus
 • trophonucleus

14 letter words with 'eus' in them

 • enteropneustal
 • enteropneustan
 • entrepreneuses
 • eusthenopteron
 • lemaireocereus
 • masculonucleus
 • proceleusmatic
 • rectococcygeus
 • sacrococcygeus
 • streuselkuchen

15 letter words with 'eus' in them

 • clavodeltoideus
 • hierogrammateus
 • pharyngopneusta
 • salpingomalleus
 • stylopharyngeus

16 letter words with 'eus' in them

 • branchiopneustic
 • glossopharyngeus
 • palatopharyngeus
 • pharyngopneustal

17 letter words with 'eus' in them

 • chondropharyngeus
 • hypergeusesthesia
 • thyroarytenoideus

18 letter words with 'eus' in them

 • salpingopharyngeus
 • thyreoarytenoideus

22 letter words with 'eus' in them

 • sternocleidomastoideus

What is the highest scoring Scrabble word possible to make?
As there are an extensive 346 entries, your best bet is equuleus scoring 17 points.

Which word with 'eus' in them is most common in the dictionary?
There's nucleus, which is the 19097th most common word.

How many actual words are possible to make using the combination specified?
On this page of with 'eus' in them, there are 346 entries which are available in total.

What is a weird word from all the word combos available on this page?
The most weird word from this list is trinucleus. The dictionary defines it as "A genus of Lower Silurian trilobites in which the glabella and cheeks form three rounded elevations on the head.".

The longest word on this page is how many letters?
The longest word that's possible to derive from words with 'eus' in them is sternocleidomastoideus, and it contains 22 characters.