Words that contain 'u' and end in 'a'


With a huge variety of choices (3,470 entries), there's no shortage of options.

3 letter words

 • kua
 • pua
 • qua
 • rua
 • tua
 • uca
 • ula
 • una
 • ura
 • usa
 • uta
 • uva

4 letter words

 • agua
 • aqua
 • atua
 • auca
 • aula
 • aura
 • buba
 • buda
 • buna
 • bura
 • cuba
 • cuca
 • cuda
 • cuya
 • cuna
 • cura
 • duka
 • duma
 • dura
 • etua
 • euda
 • fula
 • gufa
 • guha
 • gula
 • guna
 • huia
 • hula
 • huma
 • hupa
 • hura
 • yuca
 • yuga
 • yuma
 • juba
 • juga
 • juha
 • jura
 • juza
 • kuba
 • kula
 • kusa
 • luba
 • lula
 • luna

5 letter words

 • abuna
 • abura
 • abuta
 • agura
 • ahura
 • ajuga
 • alula
 • aluta
 • amula
 • anura
 • araua
 • arupa
 • arusa
 • babua
 • bauta
 • bruja
 • bruta
 • bubba
 • bucca
 • buffa
 • bulla
 • bunda
 • bunga
 • bunya
 • burga
 • burka
 • burma
 • bursa
 • butea
 • cadua
 • carua
 • cauda
 • cauma
 • causa
 • chufa
 • cigua
 • citua
 • couma
 • crura
 • cubla
 • cueca
 • cueva
 • culla
 • culpa
 • cunea

6 letter words

 • ababua
 • abatua
 • abulia
 • acoupa
 • aculea
 • aduana
 • agouta
 • aguada
 • aguara
 • ahuaca
 • ahuula
 • alauda
 • albuca
 • alruna
 • aludra
 • alumna
 • amorua
 • amulla
 • amurca
 • amusia
 • anagua
 • anaqua
 • angula
 • anoura
 • anuria
 • apluda
 • aquila
 • arauna
 • arcula
 • arguta
 • arunta
 • arusha
 • ascula
 • aucuba
 • aumaga
 • aupaka
 • aurata
 • auriga
 • aurora
 • automa
 • autota
 • babuma
 • bacula
 • bahuma
 • bakuba

7 letter words

 • aboulia
 • abuleia
 • acequia
 • achagua
 • acicula
 • acolhua
 • acousma
 • acushla
 • adlumia
 • aethusa
 • ageusia
 • agouara
 • aguglia
 • ahurewa
 • ayahuca
 • albruna
 • alicula
 • alluvia
 • alumina
 • ambulia
 • amebula
 • ampulla
 • amueixa
 • anaudia
 • anchusa
 • aneuria
 • anguloa
 • anguria
 • ankusha
 • anomura
 • anquera
 • antiqua
 • anuloma
 • apicula
 • aquaria
 • aquilia
 • araujia
 • arbusta
 • arecuna
 • arugola
 • arugula
 • athumia
 • augusta
 • aumakua
 • aurelia

8 letter words

 • accubita
 • aceituna
 • aciduria
 • acredula
 • actinula
 • aculeata
 • adularia
 • aedicula
 • ageustia
 • aguavina
 • aissaoua
 • ayurveda
 • alalunga
 • allabuta
 • alleluia
 • alleluja
 • alouatta
 • amahuaca
 • amentula
 • amyluria
 • amoebula
 • amphiuma
 • anacusia
 • anguilla
 • angustia
 • anisuria
 • annulata
 • annulosa
 • anoplura
 • anusvara
 • apaturia
 • aplustra
 • aquariia
 • arapunga
 • ararauna
 • arcturia
 • arcualia
 • arethusa
 • asperula
 • aubretia
 • aubrieta
 • auchenia
 • aurantia
 • auricula
 • automata

9 letter words

 • acalculia
 • acensuada
 • acetabula
 • acholuria
 • acousmata
 • acquisita
 • aglobulia
 • ahluwalia
 • ayahausca
 • ayahuasca
 • akoluthia
 • albinuria
 • albuginea
 • alluvivia
 • alpujarra
 • ambulacra
 • amoreuxia
 • ampullula
 • anachueta
 • angostura
 • angularia
 • angustura
 • annapurna
 • annularia
 • annuloida
 • antefurca
 • antennula
 • aplustria
 • apneumona
 • aquaregia
 • aquatinta
 • aquilaria
 • aquilegia
 • araucaria
 • arbuscula
 • argonauta
 • argumenta
 • aubrietia
 • audiencia
 • auditoria
 • aulostoma
 • australia
 • automania
 • autopista
 • babirousa

10 letter words

 • abulomania
 • abundantia
 • acetylurea
 • acetonuria
 • acquirenda
 • adiposuria
 • adjudicata
 • adminicula
 • aeluroidea
 • aguacateca
 • ailuroidea
 • ailuropoda
 • akhundzada
 • akolouthia
 • amatungula
 • ammoniuria
 • amphineura
 • amphithura
 • ampullaria
 • anacahuita
 • anacolutha
 • anazoturia
 • anguillula
 • animalcula
 • anischuria
 • antisquama
 • antitegula
 • aquaphobia
 • arthuriana
 • articulata
 • audibertia
 • aulophobia
 • aurophobia
 • austrogaea
 • autopepsia
 • autophagia
 • autophobia
 • autosauria
 • autostrada
 • auxocardia
 • avicularia
 • babiroussa
 • bacilluria
 • barbellula
 • barotrauma

11 letter words

 • absolutista
 • accordatura
 • acouophonia
 • acquophonia
 • acrorrheuma
 • acuesthesia
 • aequipalpia
 • ailuromania
 • albuminuria
 • albumosuria
 • alcoholuria
 • alkalinuria
 • allotriuria
 • alloxuremia
 • amblygeusia
 • ambulatoria
 • amphicytula
 • amphimorula
 • amphipleura
 • anacoluthia
 • anacoluttha
 • anakoluthia
 • anguillaria
 • anguimorpha
 • anticularia
 • aquamanalia
 • aquamanilia
 • archicytula
 • archimorula
 • arundinaria
 • auditotoria
 • auricularia
 • auriphrygia
 • auriscalpia
 • autobasidia
 • automatonta
 • autosymnoia
 • autotoxemia
 • bacteriuria
 • barracudina
 • byelorussia
 • bontequagga
 • bouleuteria
 • buphthalmia
 • canafistula

12 letter words

 • acciaccatura
 • acetabularia
 • achluophobia
 • achromaturia
 • acuaesthesia
 • adiapneustia
 • aelurophobia
 • ailurophilia
 • ailurophobia
 • alcaptonuria
 • alkaptonuria
 • alloxuraemia
 • amblyacousia
 • amphipneusta
 • anutraminosa
 • appoggiatura
 • aquaemanalia
 • arcosoliulia
 • armariumaria
 • arthropleura
 • arthrotrauma
 • autocephalia
 • autotoxaemia
 • barotraumata
 • bhutatathata
 • bradyacousia
 • broussonetia
 • buginvillaea
 • campanularia
 • cardianeuria
 • cerebrosuria
 • coeloplanula
 • colloquiquia
 • coloquintida
 • cotylosauria
 • cunninghamia
 • deuteranopia
 • deuterostoma
 • diacetonuria
 • diploplacula
 • dysautonomia
 • dreparnaudia
 • edaphosauria
 • eleutherozoa
 • enaliosauria

13 letter words

 • agastroneuria
 • albuminaturia
 • albuminorrhea
 • allantoinuria
 • allylthiourea
 • aminoaciduria
 • amphiblastula
 • amphigastrula
 • ankylurethria
 • antepenultima
 • antiserumsera
 • appendiculata
 • archiblastula
 • archigastrula
 • autoecholalia
 • baluchitheria
 • bilirubinemia
 • bilirubinuria
 • bougainvillea
 • bougainvillia
 • cardiorrheuma
 • cassiduloidea
 • cellfalcicula
 • choristoneura
 • coeloblastula
 • coelogastrula
 • colubriformia
 • contrafissura
 • dermataneuria
 • discoblastula
 • discogastrula
 • disequilibria
 • dolichosauria
 • endotheliulia
 • enteropneusta
 • euchlorhydria
 • eugregarinida
 • eurypteroidea
 • geumatophobia
 • gynostemiumia
 • hematocyturia
 • hymnariunaria
 • hyperazoturia
 • hypercalcuria
 • hyperglobulia

14 letter words

 • albuminocholia
 • amphithurthura
 • appendicularia
 • autarchoglossa
 • automysophobia
 • autosepticemia
 • bougainvillaea
 • boussingaultia
 • brachiorrheuma
 • branchiosauria
 • centauromachia
 • cystoneuralgia
 • claustrophilia
 • claustrophobia
 • counterformula
 • deuterostomata
 • duplicidentata
 • eleutheromania
 • epithalamiumia
 • extracolumella
 • ganglioneuroma
 • hematochyluria
 • hemoglobinuria
 • hypercalciuria
 • holothurioidea
 • ichneumonoidea
 • inconsequentia
 • interambulacra
 • leucocythaemia
 • leucocytopenia
 • leukocytopenia
 • lymphoglandula
 • neuropteroidea
 • neurorthoptera
 • osteoneuralgia
 • pediculophobia
 • phenylthiourea
 • pleurobranchia
 • pneumatocardia
 • pneumatophobia
 • pneumobranchia
 • pneumococcemia
 • pneumonectasia
 • prothalamiumia
 • pseudepigrapha

15 letter words

 • acousticophobia
 • arthroneuralgia
 • carbohydraturia
 • cardiodysneuria
 • cholesterinuria
 • cholesteroluria
 • counterguerilla
 • eleutherophobia
 • enterochirurgia
 • haemoglobinuria
 • hemialbumosuria
 • hypercalcinuria
 • hyperglycosuria
 • hypoalbuminemia
 • icterohematuria
 • iguanodontoidea
 • ischioneuralgia
 • leucocytoplania
 • lymphogranuloma
 • myoneurasthenia
 • neurogastralgia
 • odontoneuralgia
 • orchioneuralgia
 • otoneurasthenia
 • ovariodysneuria
 • pharyngopneusta
 • phenylketonuria
 • pleuropneumonia
 • pneumochirurgia
 • pneumonorrhagia
 • pseudocolumella
 • pseudoinfluenza
 • pseudonavicella
 • pseudopneumonia
 • pseudotetramera
 • pulmotrachearia
 • seroalbuminuria
 • splenopneumonia
 • suprachorioidea
 • tuberculophobia
 • zeuctocoelomata
 • zeugobranchiata

16 letter words

 • albuminurophobia
 • bronchopneumonia
 • caducibranchiata
 • counterguerrilla
 • diphenylthiourea
 • gastrosuccorrhea
 • hemineurasthenia
 • multituberculata
 • nucleoidioplasma
 • phthisipneumonia
 • pneumobranchiata
 • pratiyasamutpada
 • prosoponeuralgia
 • pseudodiphtheria
 • pseudohemophilia
 • pseudoneuroptera
 • pseudoparaplegia
 • pseudoparenchyma
 • pseudoscarlatina
 • tubulibranchiata
 • unintelligentsia
 • urobilinogenuria

17 letter words

 • branchiopulmonata
 • counterpropaganda
 • eulamellibranchia
 • gastrohyperneuria
 • hyperacidaminuria
 • hypergeusesthesia
 • lymphogranulomata
 • macroglobulinemia
 • methemoglobinuria
 • myohemoglobinuria
 • nucleoalbuminuria
 • nucleohyaloplasma
 • oligophosphaturia
 • pneumonocarcinoma
 • pseudohydrophobia
 • pseudoscorpionida
 • typhloalbuminuria

18 letter words

 • agammaglobulinemia
 • autopsychorhythmia
 • diethylmalonylurea
 • fideicommissumissa
 • neuroleptanalgesia
 • urethroblennorrhea

19 letter words

 • eulamellibranchiata
 • gastroalbuminorrhea
 • hematoporphyrinuria
 • hysteroneurasthenia
 • neuroleptoanalgesia
 • otohemineurasthenia
 • pseudochromesthesia

21 letter words

 • humuhumunukunukuapuaa
 • pseudolamellibranchia

22 letter words

 • phenylethylmalonylurea

23 letter words

 • pseudolamellibranchiata

What's the highest scoring word you can play in Scrabble ?
With a plethora of words to pick from, it's best to select 'durezza' scoring 26 points.

What's the max number of words one is able to assemble using this combination of letters?
Altogether, there are 3,470 words.

Which word that has 'u' in and ends with 'a' is the most popular word?
Ranking as the 2375th most common word, you'll want to ensure you have 'una' in your arsenal.

What's an interesting word from all the combinations available on this list?
Standing as the most unusual word on this page is 'mulada'. The general definition of 'mulada' is as follows: "A moor. [Scot.] Lockhart. A drove of mules. [Southwest. U.S.]".

How many letters are in the longest word on this page?
The longest word is 23 letters long, which is 'pseudolamellibranchiata'.