Words that contain 'g' and end in 'a'


There are upwards of 100 words possible, so you're certain to find the right words that have 'g' in and end with 'a' .

2 letter words

 • ga

3 letter words

 • aga
 • goa
 • gra

4 letter words

 • agba
 • agha
 • agla
 • agma
 • agra
 • agua
 • alga
 • anga
 • baga
 • biga
 • boga
 • egba
 • egma
 • gaea
 • gaga
 • gaia
 • gala
 • gapa
 • gara
 • gata
 • gena
 • geta
 • giga
 • gila
 • glia
 • gola
 • goma
 • gona
 • gora
 • gufa
 • guha
 • gula
 • guna
 • hoga
 • inga
 • yoga
 • yuga
 • jaga
 • juga
 • maga
 • muga
 • naga
 • olga
 • paga
 • pega

5 letter words

 • agada
 • agama
 • agata
 • agena
 • agora
 • agria
 • agura
 • ajuga
 • amaga
 • amiga
 • angia
 • angka
 • banga
 • belga
 • bhaga
 • bigha
 • bunga
 • burga
 • carga
 • chaga
 • choga
 • cigua
 • conga
 • dagga
 • dogma
 • dogra
 • donga
 • fanga
 • galea
 • galga
 • galla
 • gamba
 • gamma
 • ganda
 • ganga
 • ganja
 • gansa
 • ganta
 • ganza
 • garua
 • gatha
 • gaura
 • gavia
 • geira
 • geisa

6 letter words

 • abanga
 • adjiga
 • aegina
 • agalma
 • agatha
 • agenda
 • agyria
 • aglaia
 • agonia
 • agouta
 • aguada
 • aguara
 • akazga
 • alogia
 • anagua
 • angara
 • angela
 • angina
 • angola
 • angora
 • angula
 • anogra
 • aranga
 • arenga
 • argala
 • argema
 • arguta
 • atinga
 • aumaga
 • auriga
 • badaga
 • baghla
 • baluga
 • bangia
 • basoga
 • beluga
 • bodega
 • bogota
 • boorga
 • bregma
 • brolga
 • bugala
 • bugara
 • bugsha
 • cayuga

7 letter words

 • achagua
 • aenigma
 • agalena
 • agarita
 • ageusia
 • aglypha
 • aglossa
 • agnatha
 • agnosia
 • agouara
 • agrania
 • agrapha
 • agraria
 • aguglia
 • alfarga
 • algalia
 • algebra
 • algeria
 • algesia
 • algieba
 • almagra
 • analgia
 • analoga
 • anergia
 • angaria
 • angioma
 • anguloa
 • anguria
 • anhanga
 • anhinga
 • apargia
 • aphagia
 • argyria
 • arugola
 • arugula
 • augusta
 • badiaga
 • baganda
 • baggala
 • baggara
 • baginda
 • bangala
 • baronga
 • batonga
 • begonia

8 letter words

 • abbogada
 • adephaga
 • afrogaea
 • agacella
 • agalaxia
 • agamobia
 • agathaea
 • agenesia
 • agerasia
 • ageustia
 • aglossia
 • agnathia
 • agnomina
 • agoniada
 • agonista
 • agraphia
 • agrionia
 • agrypnia
 • agromyza
 • aguavina
 • alactaga
 • alalonga
 • alalunga
 • algaroba
 • algerita
 • allegata
 • allergia
 • almaciga
 • amargosa
 • amygdala
 • analogia
 • angelica
 • angelina
 • angerona
 • anguilla
 • angustia
 • anorgana
 • apologia
 • aracanga
 • araponga
 • arapunga
 • aratinga
 • aselgeia
 • astigmia
 • babajaga

9 letter words

 • adenalgia
 • adephagia
 • agalactia
 • agathosma
 • aggregata
 • aglaonema
 • aglobulia
 • agrimonia
 • agromania
 • albuginea
 • algarroba
 • alpargata
 • amnigenia
 • amphigaea
 • anaberoga
 • anaglypta
 • analgesia
 • anconagra
 • anenergia
 • angelonia
 • angiomata
 • angionoma
 • anglogaea
 • angostura
 • angularia
 • angustura
 • antaranga
 • antralgia
 • aquaregia
 • aquilegia
 • arctogaea
 • argentina
 • argonauta
 • argumenta
 • arthragra
 • ascogonia
 • asynergia
 • astroglia
 • babungera
 • bayogoula
 • barriguda
 • beggiatoa
 • belgravia
 • berengena
 • bettongia

10 letter words

 • aegicrania
 • aegyptilla
 • aerophagia
 • agyiomania
 • aglaozonia
 • agoramania
 • agrostemma
 • aguacateca
 • alcheringa
 • algolagnia
 • algophilia
 • algophobia
 • amatungula
 • amphigonia
 • androgynia
 • androgonia
 • angiomyoma
 • angiorrhea
 • anglomania
 • anguillula
 • antitegula
 • aphthongia
 • aporrhegma
 • apterygota
 • araracanga
 • archegonia
 • argyroneta
 • arteriagra
 • arthralgia
 • aspergilla
 • austrogaea
 • autophagia
 • barasingha
 • beccabunga
 • berengaria
 • bergamasca
 • billbergia
 • bradylogia
 • bubonalgia
 • cacogeusia
 • calystegia
 • cardialgia
 • carpogonia
 • carpophaga
 • cephalagra

11 letter words

 • acromegalia
 • aegagropila
 • agyrophobia
 • agoraphobia
 • agrammatica
 • amblygeusia
 • amylophagia
 • angeronalia
 • angiectopia
 • angioataxia
 • angioglioma
 • angiolipoma
 • anglophilia
 • anglophobia
 • anguillaria
 • anguimorpha
 • anosognosia
 • aporrhiegma
 • appendalgia
 • argiopoidea
 • ascogonidia
 • asperggilla
 • atheriogaea
 • auriphrygia
 • baryglossia
 • bhaktimarga
 • blastophaga
 • bontequagga
 • brachialgia
 • bradyphagia
 • cacoglossia
 • calligrapha
 • canchalagua
 • caughnawaga
 • cephalalgia
 • cerebralgia
 • chattanooga
 • chaulmaugra
 • chaulmoogra
 • chickamauga
 • chylangioma
 • chilognatha
 • chondralgia
 • cycloplegia
 • cystoplegia

12 letter words

 • acromelalgia
 • aglyphodonta
 • algaesthesia
 • algarrobilla
 • amphigastria
 • anapterygota
 • angiasthenia
 • anginophobia
 • angiofibroma
 • angiomalacia
 • angiorrhagia
 • angiosarcoma
 • antarctogaea
 • antepagmenta
 • antilegomena
 • appoggiatura
 • archangelica
 • archegoniata
 • archorrhagia
 • areopagitica
 • arthrogastra
 • asiphonogama
 • ateloglossia
 • atelognathia
 • barringtonia
 • brachystegia
 • bradyglossia
 • buginvillaea
 • cacogalactia
 • cardiaplegia
 • cardioplegia
 • celiomyalgia
 • chaetognatha
 • cheiroglossa
 • cholerrhagia
 • cystorrhagia
 • clistogastra
 • coccygodynia
 • colporrhagia
 • cryptoglioma
 • cryptogramma
 • cryptostegia
 • cunninghamia
 • darlingtonia
 • dermographia

13 letter words

 • aerodontalgia
 • agastroneuria
 • aglyphodontia
 • agrammaphasia
 • amphigastrula
 • angioasthenia
 • angiokeratoma
 • angiolymphoma
 • ankyloglossia
 • appendicalgia
 • apterygogenea
 • archigastrula
 • arthrorrhagia
 • astylospongia
 • azygobranchia
 • balanorrhagia
 • basidigitalia
 • blennorrhagia
 • bougainvillea
 • bougainvillia
 • brachygnathia
 • bradysphygmia
 • bronchoplegia
 • cacopharyngia
 • cardiomegalia
 • cephaloplegia
 • chthonophagia
 • coeliomyalgia
 • coelogastrula
 • diploglossata
 • discogastrula
 • elytrorrhagia
 • encephalalgia
 • endopterygota
 • enteromegalia
 • enterorrhagia
 • episiorrhagia
 • esophagodynia
 • eugregarinida
 • fantasmagoria
 • galactorrhoea
 • gasterotricha
 • gastrasthenia
 • gastratrophia
 • gastromalacia

14 letter words

 • agnathostomata
 • agrammatologia
 • allotriophagia
 • angiochondroma
 • angiohypotonia
 • arteriorrhagia
 • arthrosterigma
 • autarchoglossa
 • bacteriophagia
 • balanoglossida
 • blepharoplegia
 • bougainvillaea
 • boussingaultia
 • bronchorrhagia
 • carposporangia
 • chalastogastra
 • cholecystalgia
 • chondroangioma
 • cystoneuralgia
 • dacryadenalgia
 • dacrycystalgia
 • dermatographia
 • dermatorrhagia
 • dinoflagellata
 • dinoflagellida
 • dysmenorrhagia
 • esophagectasia
 • esophagoplegia
 • gangliasthenia
 • ganglioneuroma
 • gastroatrophia
 • gnathobdellida
 • graptolitoidea
 • haemogregarina
 • hemihypalgesia
 • hemiparaplegia
 • hemoglobinemia
 • hemoglobinuria
 • hyperglycaemia
 • hyperglycistia
 • hypnosporangia
 • ichthyographia
 • intelligentsia
 • katagelophobia
 • laryngorrhagia

15 letter words

 • afibrinogenemia
 • anagignoskomena
 • angiohemophilia
 • angiohypertonia
 • angiomyosarcoma
 • angiotelectasia
 • arthroneuralgia
 • azygobranchiata
 • blennophlogisma
 • brachyphalangia
 • cilioflagellata
 • cystoflagellata
 • counterguerilla
 • dacryoadenalgia
 • dacryocystalgia
 • enterochirurgia
 • erythromelalgia
 • esophagomalacia
 • esophagorrhagia
 • gastromyxorrhea
 • glossocarcinoma
 • haemoglobinuria
 • hemangiosarcoma
 • hypercryalgesia
 • hypergalactosia
 • hyperglycosuria
 • ichthyopterygia
 • iguanodontoidea
 • integropalliata
 • ischioneuralgia
 • laryngoscleroma
 • lymphogranuloma
 • lissoflagellata
 • mastigobranchia
 • meningitophobia
 • meningococcemia
 • microsporanggia
 • neowashingtonia
 • neurogastralgia
 • odontoneuralgia
 • oligodendroglia
 • ophthalmoplegia
 • orchioneuralgia
 • osphresiolagnia
 • pharyngopneusta

16 letter words

 • choanoflagellata
 • choanoflagellida
 • counterguerrilla
 • encephalorrhagia
 • erotographomania
 • gastroenteralgia
 • gastrohydrorrhea
 • gastroperiodynia
 • gastrosuccorrhea
 • integropallialia
 • micropterygoidea
 • ophthalmorrhagia
 • pancreatorrhagia
 • pharyngoscleroma
 • pornographomania
 • prosoponeuralgia
 • pseudoparaplegia
 • silicoflagellata
 • splanchnomegalia
 • steganophthalmia
 • unintelligentsia
 • urobilinogenuria

17 letter words

 • counterpropaganda
 • craniopharyngioma
 • erythremomelalgia
 • gastroblennorrhea
 • gastrohyperneuria
 • ginglymoarthrodia
 • hemoglobinocholia
 • hypergeusesthesia
 • hyperthermalgesia
 • lymphangiofibroma
 • lymphangiosarcoma
 • lymphogranulomata
 • macroglobulinemia
 • methemoglobinemia
 • methemoglobinuria
 • myelolymphangioma
 • myohemoglobinuria
 • molybdocardialgia
 • oligodendroglioma
 • oligophosphaturia
 • schizogregarinida
 • steganophthalmata
 • strongyloplasmata

18 letter words

 • agammaglobulinemia
 • bronchohemorrhagia
 • hematolymphangioma
 • hyperglycorrhachia
 • neuroleptanalgesia

19 letter words

 • gastroalbuminorrhea
 • hyperhemoglobinemia
 • neuroleptoanalgesia
 • salpingostenochoria

20 letter words

 • saccharogalactorrhea

22 letter words

 • lymphangioendothelioma
 • prorhipidoglossomorpha

Which word that has 'g' in and ends with 'a' is the most popular word?
Our database notes that the most common word in the dictionary that have 'g' in and end with 'a' is 'ga'!

How many letters are in the longest word from this list?
'Lymphangioendothelioma' is the largest word that the Dictionarypedia database could assemble.

How many words are possible to make using the combination of letters requested?
Up to 2,548 words!

Is there a word from this page which might be considered as unique in any respect?
Our favorite peculiar word from this list goes to 'myalgia'. 'Myalgia''s definition is "Pain in the muscles; muscular rheumatism or neuralgia.", according to the English dictionary.

What's the highest scoring word in Scrabble you can play for ?
With a sizeable 2,548 entries, your best bet is 'gazzetta' scoring 27 points overall.